Samfunnsansvar naturlig del av kjernevirksomheten

Vi kan alle gjøre vår innsats for å sikre en bærekraftig utvikling. Det er viktig å inkludere samfunnsansvaret som en del av bedriftens kjernevirksomhet – ikke definere det som en filantropisk øvelse. Det kan være en lønnsom strategi, mener Storebrands konsernsjef Idar Kreutzer.

Storebrandsjefen og Markhi AS samlet fredag, 11. september over 70 deltagere fra næringslivet i Asker og Bærum til en gjennomgang av hvorfor bedrifter bør ha en gjennomtenkt satsning på samfunnsansvar – og hvordan.

Idar Kreutzer tegnet et meget utfordrende bilde av jordens tilstand og hvilken rolle næringslivet må ta for å sikre en bærekraftig utvikling. Klimasituasjonen, konflikter og flyktningstrømmer, finanskriser og ressursmangel truer vår eksistens. Klodens tilstand er alvorlig. Men, det som er skapt av mennesker er det mulig å gjøre noe med.

Næringslivet har gjennom Rio-konvensjonen og oppfølgingen i Johannesburg fått klare instrukser fra verdenssamfunnet om å ta sin del av ansvaret for å bedre klima og bekjempe fattigdom.
Anneli Skudal og Pål Stensaas i Markhi AS er fødselshjelpere for bedrifter som vil få struktur på sitt samfunnsansvar og gjøre det til en del av bedriftens daglige virksomhet. Regjeringens ferske stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar bør inspirere det store flertall av bedrifter arbeide for å komme på linje med myndighetenes ambisjonsnivå.
Norsk næringsliv skal i følge stortingsmeldingen være blant de fremste i verden på samfunnsansvar. Definisjonen på samfunnsansvar er i store trekk, mennesker, miljø og samfunn. I dag er det meste basert på frivillighet, men skjer det ingen utvikling mot det bedre, kommer lovpåleggene, slik tilfellet er i Danmark og Sverige.
Markhi-representantene påpekte at samfunnsansvar ikke er noe hokus pokus, men en del av vår kulturarv og tradisjon, ryggmargsfølelser, fornuft og ansvarlighet satt i system slik at det blir verdsatt av ansatte og samfunnet for øvrig. Bedriftene har en klar egeninteresse i å opptre samfunnsansvarlig. Forbrukere og kunder stiller i økende grad krav til at varer og tjenester er produsert på forsvarlig vis. Investorer vektlegger høye standard. Unge, høyt kvalifiserte jobbsøkere vil vite bedriftens holdning til viktige områder under samfunnsansvaret, som for eksempel etikk, miljø og menneskerettigheter.